Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24176 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συν. 1068/27-06-2019, Θέμα 10ο, ΦΕΚ 3067/τ. Β’/31-07-2019), και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/04-08-2017), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ. Α’/ 02-03-2018) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΦΕΚ 4457/τ. Β’/9-10-2020) χωρίς να διαθέτει επιμέρους ειδικεύσεις.