Κατατακτήριες εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις , (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013, ΦΕΚ 4485/2017)

Οι αιτήσεις των πτυχιούχων άλλων τμημάτων υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15
Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται
  αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/30-06-2021 Συνέλευση του τμήματος η κατάταξη των πτυχιούχων θα
γίνει με εξετάσεις σε τρία(3) μαθήματα τα οποία είναι:

 1. Μικροοικονομική
 2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους
 3. Διοικητική των επιχειρήσεων

Η ύλη των παραπάνω μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών :

 1. Μικροοικονομική
  • Οικονομική Επιστήμη και Οικονομικό Σύστημα: Βασικές Οικονομικές Έννοιες
  • Θεωρία Ζήτησης και Προσφοράς
  • Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς
  • Η αποτελεσματικότητα της αγοράς (Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού)


  Ενδεικτική βιβλιογραφία:
  • Βιβλίο [59382803]: Οικονομική (Μικροοικονομική), 3η Έκδοση, Mankiw N. Gregory, Taylor
  P. Mark, Αθανάσιος Μανιάτης (επιμ.)
  • Βιβλίο [31792]: Μικροοικονομική, Besanko David A., Braeutigaa Ronald R.
  • Βιβλίο [7345]: Μικροοικονομική Θεωρία και Πρακτική, Robin Bade, Michael Parkin, Επιστ.
  Επιμέλεια Κων/νος Μπουρλάκης, Ιωαν. Χατζηδημητρίου
  • Βιβλίο [77110888]: Μικροοικονομική σε διδακτικές ενότητες, Krugaan Paul,Wells
  Robin,επιστ.επιμ.Ιωαννίδης Α,Παπαθεοδώρου Χ.
  Σελ. 2 από 2

 2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους
  • Σύνολα, Συναρτήσεις, πραγματικοί και μιγαδικοί αριθμοί,
  • ακολουθίες, συνέχεια συναρτήσεων , παράγωγος, ολοκλήρωμα.
  • Γραμμικά συστήματα.
  • Εφαρμογές ακολουθιών, γραμμικών συστημάτων ,παραγώγων
  και ολοκληρωμάτων στα οικονομικά.
  • Απλή κεφαλαιοποίηση, σύνθετη κεφαλαιοποίηση,
  • Χρηματικές ροές (ράντες) , εξόφληση δανείων.
  Ενδεικτική βιβλιογραφία:
  • Α. Ξεπαπαδέας Μαθηματικές μέθοδοι στα Οικονομικά ^μος A.. Εκδοσεις Gutenaberg
  • Φράγκος Χ. Μαθηματικά για την διοίκηση Επιχειρήσεων κα οργανισμών. Εκδόσεις Φράγκος
  2015
  • Κιόχος Π. και Κιόχος Α. (2013), Σύγχρονα Οικονομικά Μαθηματικά, Εκδόσεις Ελένη Κιόχου
  • Μαύρη Μ. (2013), Οικονομικά Μαθηματικά: Μαθηματικές μέθοδοι στην επιστήμη της
  οικονομίας και της διοίκησης, Εκδόσεις Προπομπός
  • Chiang Alpha C., Wainwright Kevin (2009) Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης, 2η
  έκδοση, Εκδόσεις Κριτική

 3.  Διοικητική των Επιχειρήσεων

Από το βιβλίο των Robbins, DeCenzo και Coulter «Διοίκηση επιχειρήσεων – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», 2η έκδοση,2017, Εκδόσεις Κριτική
• Κεφάλαιο 1: Οι μάνατζερ και το μάνατζμεντ
• Κεφάλαιο 2: Το περιβάλλον του μάνατζμεντ
• Κεφάλαιο 3: Ολοκληρωμένα διοικητικά ζητήματα
• Κεφάλαιο 4: Τα θεμέλια της λήψης αποφάσεων
• Κεφάλαιο 5: Τα θεμέλια του προγραμματισμού
• Κεφάλαιο 6: Οργανωσιακή δομή και οργανωσιακός σχεδιασμός
• Κεφάλαιο 9: Τα θεμέλια της ατομικής συμπεριφοράς