Κατατακτήριες εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις , (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013, ΦΕΚ 4485/2017)

Οι αιτήσεις των πτυχιούχων άλλων τμημάτων υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15
Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται
  αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (97η συνεδρίαση/16-5-2024) αποφάσισε οι κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 να γίνουν με εξέταση στα παρακάτω μαθήματα:

 1. Διοικητική των επιχειρήσεων
 2. Μικροοικονομική
 3. Λογιστική

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος:

Διοικητική των Επιχειρήσεων

 • Η έννοια και οι μορφές της επιχείρησης
 • Το περιβάλλον της επιχείρησης και το μάνατζμεντ αλλαγής
 • Το μάνατζμεντ της επιχείρησης- Εννοιολογικός προσδιορισμός και κατηγοριοποίηση
 • Λειτουργίες του μάνατζμεντ
 • Οι αρχικές θεωρητικές συνεισφορές στη διοικητική επιστήμη
 • Οι επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος στον οργανωτικό σχεδιασμό
 • Η επίδραση της τεχνολογίας στον οργανωτικό σχεδιασμό
 • Συστήματα διακίνησης-επεξεργασίας της πληροφόρησης και οργανωτικός σχεδιασμός
 • Διεθνοποίηση των επιχειρήσεων


Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Γεωργόπουλος Α., Μαρούδας Λ., Πολυχρονίου Π., Σύγχρονο Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Μπένου, 2019


Μικροοικονομική Θεωρία

 • Βασικές Οικονομικές Έννοιες.
 • Θεωρία Ζήτησης και Προσφοράς.
 • Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς.
 • Η αποτελεσματικότητα της αγοράς (Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού).
 • Δημόσια Αγαθά και Κοινοί Πόροι.
 • Εξωτερικότητες.


Προτεινόμενη βιβλιογραφία (κατ’ αλφαβητική σειρά)
:

 • Krugman, P. and Wells R., (2018), Μικροοικονομική σε διδακτικές ενότητες», Εκδόσεις Gutenberg
 • Mankiw, N. G. and Taylor, P.M., (2021), Οικονομική (Μικροοικονομική)», Εκδόσεις Τζιόλα


Λογιστική

 • Εισαγωγή στην Λογιστική επιστήμη, βασικές αρχές και ανάλυση της έννοιας του λογαριασμού, διακρίσεις και ταξινόμηση λογαριασμών ισολογισμού σε ενεργητικό και παθητικό. Ανάλυση της έννοιας της Περιουσίας (Καθαρή Θέση) και αναγνώριση της βασικής λογιστικής ισότητας.
 • Λογιστικός Χειρισμός λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού και Αποτελεσματικών Λογαριασμών.
 • Περιεχόμενο της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και διακρίσεις των λογαριασμών.
 • Το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα.
 • Έννοια και περιεχόμενο Γενικού και Αναλυτικού Καθολικού και Γενικού και Αναλυτικού Ισοζυγίου.
 • Έννοια και υπολογισμός των αποσβέσεων.
 • Μεθοδολογία Αποτίμησης αποθεμάτων.
 • Λογιστικός κύκλος χρήσης και σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού.


Προτεινόμενη βιβλιογραφία (κατ’ αλφαβητική σειρά):

 • Γεωργόπουλος Α., Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Μπένου, 2016.
 • Φίλιος Β., Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική (τ. Α’), Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2013.
 • Powers Marian, Needles Belverd, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Broken Hill, 2017.
 • Williams J., Haka S., Bettner M., Carcello J., Ντόκας Ι., Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Α. Παπαζήση, 2021.