Διασφάλιση Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Η πολιτική αυτή δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό

του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

            Για το λόγο αυτό το ΠΠΣ του Τμήματος συγκροτείται και ανά τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιείται με άξονα την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση. Η επικαιροποίησή του λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις στα επιμέρους ερευνητικά πεδία που θεραπεύει, τη διεπιστημονικότητα και την ανάδυση νέων αντικειμένων αιχμής. Παράλληλα, παρακολουθεί τα προγράμματα συναφών τμημάτων των άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας

 

Η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν τους ακόλουθους στόχους:

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
 • την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 • την ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, με έμφαση στην αναγνώριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • τη βελτίωση της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος
 • τον καινοτομικό προσανατολισμό του ΠΠΣ τόσο από την άποψη της μεθοδολογικής πρωτοτυπίας (π.χ. σεμιναριακά μαθήματα) όσο και από την άποψη των μαθημάτων που συνδέονται με δυναμικούς τομείς της αγοράς εργασίας
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,
 • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές διοικητικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του,
 • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος
 • Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος
 • και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.