Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως ορίζουν τα άρθρα 31, 32, παρ. 1 και 53, παρ. 2 του Ν.4009/2011 η πρακτική άσκηση κατοχυρώνεται ως μορφή διεξαγωγής διδακτικού έργου.

Στον φοιτητή προσφέρεται προαιρετικά η δυνατότητα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, λογιστικά γραφεία, εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες, κ.ά.).

Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι :

  • Η εξοικείωση των φοιτητών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
  • Ο συσχετισμός θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών
  • Η ενημέρωση και συμμετοχή των φοιτητών στη διάρθρωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών.

 

Η συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών» αποτελούμενη από τρία μέλη ΔΕΠ, συμπεριλαμβανομένου του Τμηματικού Υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης, ενώ τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ορίζονται ως επιβλέποντες της πορείας υλοποίησης της Π.Α. των φοιτητών.

Ο φοιτητής θα πρέπει να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης).