Γραμματεία

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος ασχολείται με τα θέματα σπουδών και μέριμνας των φοιτητών, όπως και με τα θέματα επικοινωνίας με τις άλλες διοικητικές υπηρεσίες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Στην αρμοδιότητα της Γραμματείας κάθε Τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή αλληλογραφίας, την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου του Τμήματος, την τήρηση πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, την εκτέλεση των αποφάσεών τους και την παροχή νομικής στήριξης στα όργανα διοίκησης του Τμήματος, την κατάρτιση και τήρηση των μητρώων και των ατομικών φακέλων των φοιτητών, την παρακολούθηση της φοιτητικής τους κατάστασης (καταχώρηση βαθμολογίας κ.λ.π.), τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων σπουδών στους φοιτητές, ορκωμοσίες, υποτροφίες, φοιτητικές ταυτότητες κ.λ.π. και γενικά τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας

Βλάχου Δήμητρα, τηλ: 26820 50620

Προσωπικό Γραμματείας

Λελοβίτη Χριστίνα τηλ: 26820 50621

Πάσχου Δήμητρα τηλ: 26820 50550

Ωράριο Γραμματείας (για το κοινό)

11:00-13:00

Fax Γραμματείας

26820 50620

Email Γραμματείας

gramaccfin@uoi.gr