Προπτυχιακές Σπουδές

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το νέο προτεινόμενο πανεπιστημιακό ΠΠΣ του Τμήματος δομήθηκε σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και οι βασικές αρχές του έχουν ως εξής:

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει συνολικά 54 μαθήματα (34 Υποχρεωτικά και 20 Υποχρεωτικά Επιλογής) συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 5 μαθήματα, συνολικά 30 πιστωτικών μονάδων.

Στα Α’, Β΄, Γ’ και Δ’ εξάμηνα προσφέρονται μόνο Υποχρεωτικά Μαθήματα. Στα Ε’ και ΣΤ’ προσφέρονται τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα και ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει ένα (1) ακόμη Υποχρεωτικό Επιλογής από ένα καλάθι δέκα (10) μαθημάτων. Τέλος, στα εξάμηνα Ζ’ και Η’ προσφέρονται τρία (3) Υποχρεωτικά Μαθήματα και ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει δύο (2) ακόμη Υποχρεωτικά Επιλογής από ένα καλάθι δέκα (10) μαθημάτων.

Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε σαράντα (40) μαθήματα και να λάβει 240 διδακτικές μονάδες ( ECTS ).

Στο Η’ εξάμηνο προσφέρεται στον φοιτητή, προαιρετικά, η δυνατότητα να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενους με το Τμήμα φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί δύο μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο), εκφράζεται σε 10ECTS και θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος (αναλυτικές πληροφορίες στο Γραφείο Πρακικής Άσκησης

Σχετικός σύνδεσμος
http://dasta.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=211

Πρόγραμμα Σπουδών τμήματος - Περίγραμμα ύλης προηγούμενων ετών