Αναστολή φοίτησης

Οι φοιτητές δικαιούνται να διακόψουν τις σπουδές τους (αναστολή φοίτησης) για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Η αίτηση αναστολής γίνεται στην αρχή του ακαδ. έτους.Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών και παραδίδουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα μετά από αίτησή τους στο εξάμηνο που βρίσκονταν πριν την αναστολή.