Διδακτορικές Σπουδές

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Άρθρο 1

Γενικές αρχές

Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) καθώς και οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ) στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας σε θεματικές περιοχές που εμπίπτουν στα γνωστικά / ερευνητικά πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα.

Το Π.Δ.Σ οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/17 (Α΄ 114).

γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο σε συγκεκριμένα  χρονικά διαστήματα μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θεματικά πεδία έρευνας που εντάσσονται στα γνωστικά / ερευνητικά πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα, τα Επιβλέποντα Μέλη ΔΕΠ ανά ερευνητικό πεδίο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Επιπλέον, η πρόσκληση περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις, όρους, προθεσμίες και διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Άρθρο 4

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου αναγράφονται:
 • προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
 • προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (η οποία μπορεί να είναι Ελληνική ή Αγγλική)
 • προτεινόμενο επιβλέπων μέλος ΔΕΠ της διδακτορικής διατριβής
 1. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
 7. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων)
 8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 9. Προαιρετικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δύναται να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης, όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.

 

Άρθρο 5

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Μετά το πέρας των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 3, η Συνέλευση του Τμήματος, κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού πεδίου, και ορίζει μια τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων.

Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εξετάζει τις αιτήσεις και καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη.

Στη συνέχεια υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη το υπόμνημα της επιτροπής και τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντα, εγκρίνει,  ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.

Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται:

 • το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ της διατριβής
 • τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση και τη συγγραφή της διατριβής και
 • η γλώσσα συγγραφής της διατριβής.
 • τα μαθήματα που ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει (εφόσον η Συνέλευση το κρίνει σκόπιμο)

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων, των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής, οι τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

 

Άρθρο 6

Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

 1. Επιβλέπων διδακτορικής διατριβής

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να είναι επιβλέπων σε τρεις (3) το πολύ διδακτορικές διατριβές που είναι σε εξέλιξη την ίδια χρονική περίοδο.

 1. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και έχει ως αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της διδακτορικής διατριβής.

Μέλος της επιτροπής είναι ο επιβλέπων της διατριβής. Τα δύο άλλα μέλη μπορεί να είναι:

 • μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου καθηγητή του οικείου ή άλλου ΑΕΙ,
 • καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
 • ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.

Στην επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος (παρ. 2, άρθρο 39, Ν. 4485/2017).

2α. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει την επίβλεψη:

 • σε άλλο μέλος ΔΕΠ, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, ή
 • σε ένα από τα άλλα (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να έχει κάθε επιβλέπων.

Ομοίως, εάν για οποιονδήποτε λόγο μέλος της τριμελούς επιτροπής εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει τα εκ του ρόλου του απορρέοντα καθήκοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή εάν η εξέλιξη της διδακτορικής έρευνας επιτάσσει την ανασύνθεση της τριμελούς επιτροπής ώστε να απαρτίζεται από τα μέλη εκείνα που είναι τα πλέον κατάλληλα για την πλαισίωση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, η Συνέλευση του Τμήματος αντικαθιστά το μέλος της τριμελούς επιτροπής ύστερα από αίτηση του επιβλέποντα και γνώμη του προτεινόμενου και του αντικαθιστούμενου μέλους.

2β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση επιβλέποντος

Εάν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

 

Άρθρο 7

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων

 1. Χρονική διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (παρ. 1, άρ.40, Ν.4485/2017).

Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ορίζεται σε έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, με δυνατότητα παράτασης της ορισμένης διάρκειας με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος έως και ένα (1) ημερολογιακό έτος, μετά από σχετική εισήγηση της Τριμελούς  Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Οι Υποψήφιοι μπορούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσουν με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή τους την αναστολή της ανωτέρω περιόδου έως και 2 έτη συνολικά. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες.

 

 1. Δικαιώματα υποψηφίων διδακτόρων

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του Β΄ κύκλου σπουδών.

Επιπλέον, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής (παρ. 3, άρθρο 40, Ν. 4485/2017).

 

 1. Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων

Οι υποψήφιοι διδάκτορες ανανεώνουν την εγγραφή τους στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, μέσω της υποβολής και έγκρισης της ετήσιας έκθεσης προόδου.

Οι εκθέσεις προόδου υποβάλλονται και παρουσιάζονται στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν θετικής εισήγησης του επιβλέποντα και των υπολοίπων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης, η οποία θα πρέπει να προσυπογράφεται από τουλάχιστον δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να υποβάλουν διορθωμένη έκθεση προόδου εντός εξαμήνου.

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή/και την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου (άρθρο 40, παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συνεισφέρουν στην ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος συμμετέχοντας στη διοργάνωση επιστημονικών και άλλων δράσεων του Τμήματος (συνέδρια, ημερίδες), σε εργαστήρια, διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων και ασκήσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές, επιτηρήσεις εξετάσεων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ και την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Άρθρο 8

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

 1. Οδηγίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής

Η ακριβής δομή και η έκτασή της διδακτορικής διατριβής καθορίζονται με βάση τη συνήθη πρακτική για τις διατριβές του ευρύτερου επιστημονικού χώρου, με κύριο κριτήριο να εξυπηρετούνται βέλτιστα οι σκοποί της ορθής απόδοσης της ερευνητικής συνεισφοράς του υποψηφίου και της διευκόλυνσης της αξιοποίησής της από άλλους ερευνητές.

Εάν η διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στην Αγγλική, ενώ αν συγγράφεται στην Αγγλική περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στην Ελληνική.

 1. Αλλαγή τίτλου διδακτορικής διατριβής

Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να τροποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα το περιεχόμενό της ανάλογα με την εξέλιξη της διδακτορικής έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι το περιγραφόμενο από το νέο τίτλο θέμα παραμένει εντός του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εντασσόταν ο αρχικός τίτλος. Η τροποποίηση του τίτλου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή με αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα, θετική εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ειδικότερα επιτρέπεται η μεταβολή του τίτλου ώστε (α) να αντικατοπτρίζει ειδικότερο θέμα από το αρχικά ορισθέν και (β) να προσθέτει στο αρχικά ορισθέν αντικείμενο συναφή με αυτό πεδία έρευνας. Η μεταβολή που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο δεν συνεπάγεται μεταβολή του χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσης της διατριβής.

Σε περίπτωση που ο τίτλος της διατριβής αλλάζει πλήρως σε σχέση με τον αρχικά εγκεκριμένο τίτλο, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αναλυτική τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής και ακολουθείται εξαρχής η διαδικασία αίτησης που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντα Κανονισμού. Ο χρόνος που έχει ήδη διανυθεί στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με το προηγούμενο θέμα δεν προσμετράται.

 

Άρθρο 9

Υποστήριξη/αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδέχεται ή τεκμηριωμένα απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου.

Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση μετά την πάροδο τριών (6) μηνών, στην οποία θα αναλύει τους τρόπους με τους οποίους έχει αντιμετωπίσει τις παρατηρήσεις και έχει ενσωματώσει τις συμβουλές της τριμελούς επιτροπής. Σε περίπτωση ενδεχόμενης νέας απόρριψης επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τελευταία φορά.

Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος και ζητά τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν:

 • Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4485/2017 και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που είναι:

μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, o καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.

 • Εάν κάποιο μέλος της τριμελούς επιτροπής έχει συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια, αντικαθίσταται με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος.

Σε διάστημα δύο εβδομάδων από τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει ηλεκτρονικά τη διατριβή σε όλα τα μέλη της επταμελούς επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

Μετά την υποστήριξη, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς παρουσία τρίτων και κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, των πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή στην επιστήμη. Μπορούν να παρίστανται στην συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και όσοι έχουν στο παρελθόν διατελέσει μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής και έχουν αντικατασταθεί.

Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς» και η βαθμολογία καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της διατριβής.

Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού διπλώματος νοείται η ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης της Διδακτορικής Διατριβής.

 • Σε περίπτωση που η επταμελής επιτροπή δεν εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση στη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής μετά την πάροδο κατ’ ελάχιστον έξι μηνών. Εάν και κατά τη δεύτερη υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής η επταμελής δεν την κρίνει ικανοποιητική, ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών χωρίς να του απονεμηθεί τίτλος.
 • Σε περίπτωση που κατά την κρίση της πλειοψηφίας των μελών της επταμελούς επιτροπής η διατριβή χρήζει διορθώσεων, αλλά όχι τόσο καίριων που να κρίνεται απορριπτέα, καταγράφονται στο πρακτικό οι απαιτούμενες αλλαγές και ο υποψήφιος οφείλει σε προθεσμία τριών μηνών να υποβάλλει προς τα μέλη της επταμελούς επιτροπής την ενημερωμένη έκδοση της διατριβής συνοδευόμενη από έκθεση στην οποία αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν οι παρατηρήσεις της επταμελούς επιτροπής. Εφόσον η επταμελής επιτροπή αξιολογήσει τις παρεμβάσεις ως ικανοποιητικές, συντάσσει σχετική βεβαίωση και η διατριβή θεωρείται ως επιτυχώς ολοκληρωμένη. Η βεβαίωση υποβάλλεται στη γραμματεία του τμήματος και καταχωρείται στον φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα. Σε αυτή την περίπτωση ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού διπλώματος νοείται η ημερομηνία σύνταξης της βεβαίωσης της επταμελούς επιτροπής.
 • Εάν η επταμελής επιτροπή αξιολογήσει τις παρεμβάσεις ως μη ικανοποιητικές τότε θεωρείται ως αρνητική η αρχική κρίση της επταμελούς επιτροπής και ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών χωρίς να του απονεμηθεί τίτλος. Στην περίπτωση αυτή η επταμελής επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό όπου τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους οι παρεμβάσεις κρίνονται μη ικανοποιητικές, και το υποβάλλει στη γραμματεία του τμήματος. Το πρακτικό καταχωρείται στον φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.

 

Άρθρο 10

Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής, ο/η υποψήφιος/α αναγορεύεται σε Διδάκτορα του Τμήματος σε προσεχή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

O/H υποψήφιος/α μετά την αναγόρευση του/της σε Διδάκτορα του Τμήματος, οφείλει να καταθέσει αντίγραφο της διδακτορικής του/της διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού διπλώματος του/της διδάκτορος ακολουθεί τα πρότυπα σχετικών αποφάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Άρθρο 11

Πνευματικά δικαιώματα

Η διδακτορική διατριβή είναι έργο συνεργασίας, με την έννοια του άρθρου 7 του ν.2121/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με συνδημιουργούς τον υποψήφιο διδάκτορα και τον επιβλέποντα και τα πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτής ανήκουν κατά 80% στον υποψήφιο διδάκτορα και κατά 20% στον επιβλέποντα.

Άρθρο 12

Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μετά την εισήγηση κατά πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων εάν:

 • δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους,
 • παρουσιάζεται στασιμότητα των εργασιών τους στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής ή η πρόοδός τους κρίνεται ανεπαρκής,
 • έχουν αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης της Διατριβής,
 • δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχετικά με την πρόοδο της διατριβής τους,
 • έχουν υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα,
 • έχουν υποπέσει σε σοβαρό ηθικό παράπτωμα που δεν συνάδει με την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα, όπως ενδεικτικά αυτό της λογοκλοπής,
 • δεν συνεργάζονται με τον επιβλέποντα και την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

 

Άρθρο 13

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43, παρ. 3 του Ν. 4485/2017.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής.