Ανακοίνωση για το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

  1. Έννοια και περιεχόμενο χρηματοοικονομικής λογιστικής, λογιστικές αρχές, βιβλία, λογιστική εξίσωση,
  2. Οικονομικές καταστάσεις, Λογαριασμοί Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσεως,
  3. Λογιστικές εγγραφές, κανόνες χρεωπίστωσης, δεδουλευμένα, αναγνώριση εσόδων, προσωρινό – οριστικό ισοζύγιο, εγγραφές κλεισίματος,
  4. Απαιτήσεις, γραμμάτια εισπρακτέα, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων,
  5. Πάγια, στοιχεία κόστους παγίων, αποτίμηση, απόσβεση, μέθοδοι απόσβεσης, πώληση παγίων,
  6. Αποθέματα, στοιχεία κόστους αποθεμάτων, μέθοδοι αποτίμησης, κόστος πωληθέντων, επιπτώσεις σφαλμάτων στα αποθέματα.

Ο διδάσκων

Στέργιος Τάσιος

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία