Υποβολή «Αιτήσεων Απαλλαγής» από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν.4449/2017 για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main
ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Α.Π. 348

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022

Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θέμα: Υποβολή «Αιτήσεων Απαλλαγής» από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν.4449/2017 για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Σας ενημερώνουμε ότι, όσοι έχετε τις προϋποθέσεις και επιθυμείτε να σας χορηγηθεί απαλλαγή από ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 8
του Ν.4449/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση στην Επιτροπή Απαλλαγών.

Το έντυπο της αίτησης απαλλαγής, που πρέπει να υποβάλετε, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ (www.soel.gr / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΝΤΥΠΑ).

Οι αιτήσεις απαλλαγής πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ΣΟΕΛ (Καποδιστρίου 28, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 στις 15:00 είτε ταχυδρομικά είτε σε φάκελο που θα παραδίδεται στην ΕΙΣΟΔΟ του κτηρίου.

Οι αιτήσεις θα θεωρούνται ΕΓΚΥΡΕΣ μόνο εφόσον:
Α) συνοδεύονται από τα αναγραφόμενα στην αίτηση επικυρωμένα από το εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης δικαιολογητικά

Β) έχει καταβληθεί το «παράβολο» των 10€ ανά γνωστικό αντικείμενο

Για την πλήρη ενημέρωσή σας, σας παραπέμπουμε στον Κανονισμό Απαλλαγών που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ (www.soel.gr / ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ).
Επισημαίνεται ότι απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν. 4449/2017 θα χορηγούνται κυρίως στα μαθήματα υπόβαθρου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Απαλλαγών και ειδικότερα με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει επταετία (7ετία) από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα τρτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), του οποίου το πτυχίο (bachelor) ή ο μεταπτυχιακός τίτλος (master) θα υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης και δεν έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν ανεπιτυχώς στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο από το οποίο ζητάτε απαλλαγή.
Επίσης, επισημαίνεται ότι το βάρος της απόδειξης για την ύλη των μαθημάτων που έχετε διδαχθεί την έχετε εσείς οι ίδιοι.
Διευκρινίζεται ότι σε όσους χορηγηθούν απαλλαγές θα πρέπει να καταβάλουν για κάθε γνωστικό αντικείμενο ποσό ίσο με το αντίστοιχο «παράβολο συμμετοχής» στις επαγγελματικές εξετάσεις του Ν.4449/2017.

Η κατάθεση των «παράβολων» μπορεί να γίνει στους παρακάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς (IBAN):

ΕΘΝΙΚΗ:       GR 94 0110 1290 0000 1294 8035907
ALPHA:         GR 38 0140 8020 8020 0200 1001246
EUROBANK:  GR 89 026 0062 0000 150 200 840163

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής παύει να ισχύει μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία απόφασης χορήγησής της, εφόσον δεν έχει καταβληθεί το παράβολο.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Δέσποινα Λέκκα στο τηλέφωνο 210-3891417 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση despoina.lekka@soel.gr.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Απαλλαγών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΓΚΑΚΗΣ
Καθηγητής ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σας γνωρίζουμε επίσης  ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη  διαδικασία όσον αφορά το  «Αναλυτικό Περίγραμμα της Ύλης» και την «Αντιστοίχιση της Ύλης» που απαιτείται για την εν λόγω διαδικασία (βλ Πίνακα με ΑΕΙ Α/Α Νο. 8 & 21)
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον κ. Χύτη Ε.  ehytis@uoi.gr , 26820 50563
Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία